وضعیت کاربر: میهمان  | ورود | عضویت

اخبار ویژه

Fa | En

نشریات داخلی انجمن ماشین آلات سنگین

خبرنامه الکترونیکی

معرفی هئیت مدیره

 
نام و نام خانوادگی : مهندس محمد فاطمی
سمت : رئیس هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس امین پورزاد
سمت : نایب رئیس هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس احمد شیرخانی
سمت : عضو هیات مدیره و خزانه دار

نام و نام خانوادگی : مهندس مهدی نصیری قلعه
سمت : عضو هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس نورالدین طراز منفرد
سمت : عضو هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس علیرضا پیروان
سمت : عضو علی البدل هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس ایوب نقره ای
سمت : عضو علی البدل هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس میثم برداره
سمت : بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی : مهندس عبدالرضا صالحی سلمی
سمت : دبیر